กิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมต่าง ๆ

เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ และการจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เข้าร่วมอบรมโครงการอ

Read More
กิจกรรมต่าง ๆ

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

Read More