Author: utc_botanical

กิจกรรมต่าง ๆ

เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ และการจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เข้าร่วมอบรมโครงการอ

Read More
กิจกรรมต่าง ๆ

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕ องค์ประกอบ และจัดทำแผนการเรียนรู้ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖

Read More